Závery

2016-11-01

V roku 2016 sme vyvíjali praktické školenia a poradenstvo pre pracovníkov v prvej línii, sprievodcu, súbor materiálov, e-learningovú platformu a mobilné aplikácie.

Prvým záverom je, že existuje potreba väčšieho povedomia medzi pracovníkmi prvej línie, ktorí sa zaoberajú radikalizáciou mládeže. Často nevedia, či ide o radikalizáciu alebo nie. Preto je dôležité, aby sa týmto pracovníkom poskytli informácie o tom, čo je a čo nie je radikalizácia (napr. Extrémistické skupiny / typy atď.), ako aj odkazy na materiál o dejinách radikalizácie, náboženstvách a politickom pluralizme.

Po druhé, zdá sa, že existuje dopyt po materiáloch včasnej prevencie. Praktické didaktické materiály (napr. Aktivity) a metodologické usmernenia umožňujú odborníkom z prvej línie aplikovať adekvátne techniky v niekoľkých oblastiach, ako napríklad: zvnútornenie hodnôt; prevencia polarizácie a sociálnej nerovnosti; posilnenie postavenia mládeže; odolnosť mládeže; kultúrne začlenenie; systémová intervencia (založená na rodine a na spoločenstve); atď.

Po tretie, potrebujeme materiály včasnej starostlivosti a detekcie. Tieto materiály prinášajú informácie o ukazovateľoch a signáloch alebo charakteristikách, ktoré umožňujú rozlišovať medzi ortodoxnosťou a fundamentalizmom alebo medzi normálnym správaním adolescentov a radikalizáciou. Výsledky by mali odkazovať na konkrétne usmernenia, aby pracovníci vedeli, čo robiť, ak majú podozrenie, že sa u mladých ľudí vyskytuje radikalizácia.