project

   Over ons


YCARe is een uniek internationaal project dat zich richt op het ondersteunen van jeugdwerkers in het voorkomen en tegengaan van radicalisering. Acht landen nemen deel aan het project: Duitsland, Griekenland, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Slowakije, Slovenië en Spanje. Deze landen verzamelen richtlijnen en goede voorbeelden. In de afgelopen jaren zijn er diverse nationale en internationale projecten opgezet om kennis en ervaringen uit te wisselen. YCARe levert toegevoegde waarde door het incorporeren van de feedback van de eindgebruikers: de jongerenwerkers en jeugdhulpverleners die de tools daadwerkelijk gebruiken. Een lerende omgeving is opgezet waarin de voorbeelden en richtlijnen verbeterd kunnen worden. Het achterliggende idee is dat jongerenwerkers en jeugdhulpverleners beter zijn toegerust als landen van elkaar leren. Het project Youth Counselling Against Radicalization (YCARe) wordt gefinancierd door het Erasmus+ programma.

   Doelstellingen


Gewelddadige radicalisering en terrorisme wordt binnen de Europese Unie als een toenemende dreiging gezien. Door de recente aanslagen, het toenemend aantal jongeren dat sympathiseert met of participeert in extremistische groepen en een toename van andere vormen van geweld en intolerantie (jeugdbendes, xenofobie, islamofobie, etc.) is radicalisering een prioriteit en uitdaging geworden. Dit project heeft tot doelstelling om de vakkundigheid van eerstelijnswerkers te versterken en emancipatie, participatie en actief burgerschap onder jongeren te bevorderen. Om radicalisering te voorkomen kan ingespeeld worden op de benodigdheden van drie verschillende groepen: professionals, jongeren en de gehele samenleving. YCARE richt zich specifiek op de benodigdheden van professionals om bij te dragen aan de preventie van radicalisering. De doelgroep van YCARE zijn jeugdwerkers die in direct contact staan met kwetsbare jongeren of groepen jongeren in de samenleving.