Τι χρειάζονται οι σύμβουλοι των νέων;

2016-11-29

Τον προηγούμενο χρόνο ξεκίνησε το έργο Ycare με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο εκτελείται από ειδικούς επιστήμονες σε διάφορους τομείς για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης.

Για τις ανάγκες του έργου ξεκίνησε μια εκτίμηση των αναγκών μετά από επαφές με ειδικούς από οκτώ διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Περιλάμβανε ένα online ερωτηματολόγιο στο οποίο επαγγελματίες του χώρου ρωτήθηκαν τη γνώμη τους για το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης καθώς επίσης και για τις ανάγκες τους στη συμβουλευτική των νέων. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με ειδικές ομάδες στόχο για την καλύτερη κατανόηση των δραστηριοτήτων τους.

Η εκτίμηση των αναγκών έγινε από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2016. Εξετάστηκαν 129 αναφορές προκειμένου να υπάρξει καλύτερη κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης. Για το σκοπό αυτό επιλέχτηκαν αρκετοί οργανισμοί και δομές από διαφορετικούς τομείς (παιδεία, υγεία, κ.λπ.). Για την καλύτερη προετοιμασία του ερωτηματολογίου έγινε μία πιλοτική έρευνα στην Ισπανία (δείγματος 50 ατόμων) έτσι ώστε να παραχθεί η τελική του έκδοση.


Αποτελέσματα του ερωτηματολογίου

Στο ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται η γνώμη της ομάδας στόχου για το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης. Συμμετείχαν 346 επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται με τις ακόλουθες ομάδες ατόμων: νέους (31%), κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες (25%), παιδιά και οικογένειες (20%), μετανάστες (7%), παραβατικότητα ανηλίκων (7%) και άτομα με αναπηρίες (4%). Τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα και απάντησαν το ερωτηματολόγιο εργάζονταν σε διαφορετικές περιοχές και τομείς παρέχοντας συμβουλές σε νέους.

Η πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμενων είχαν ακούσει για τη ριζοσπαστικοποίηση κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (86%), από το διαδίκτυο (72%), από βιβλία και εφημερίδες (51%) ή από άλλα μέσα (21%). Η κυρίαρχη γνώμη των επαγγελματιών του χώρου είναι ότι κυρίως τα μέσα είναι υπεύθυνα για την πρόληψη αφού έχουν σημαντική κοινωνική και προσωπική επίδραση για τη ριζοσπαστικοποίηση και αποτελούν το βασικό μέσο ευαισθητοποίησης.

Είναι αξιοσημείωτο ότι σχεδόν 2 στους 3 (64,9%) θεωρούν ότι θα μπορούσαν να διακρίνουν σημάδια ριζοσπαστικοποίησης στους νέους με τους οποίους εργάζονται. Επίσης σχεδόν οι μισοί (48,2%) θεωρούν ότι υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση αλλά θεωρούν πως χρειάζονται ακόμα περισσότερες πληροφορίες.

Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες είχαν κατανοήσει το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης. Παρόλα αυτά αξίζει να σημειωθεί ότι ελάχιστοι γνώριζαν λεπτομέρειες σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων ενώ γνώριζαν για άλλα θέματα (π.χ. ρατσισμό, συνύπαρξη, κ.λπ.). Μάλιστα λόγω της έλλειψης ενημέρωσης οι συνεντεύξεις συγκέντρωσαν ένα μεγάλο αριθμό αναγκών εστιάζοντας περισσότερο στην εκπαίδευση.


Ανασκόπηση των αναγκών

Οι ανάγκες που καταγράφηκαν από την έρευνα εστιάζονται κυρίως στους επαγγελματίες, αλλά και στους νέους και στους οργανισμούς. Οι ανάγκες των επαγγελματιών ομαδοποιούνται σε τρείς κατηγορίες και το έργο στοχεύει να ανταποκριθεί σε αυτές. Οι ανάγκες των νέων και οργανισμών απλά καταγράφηκαν και αναφέρονται.

Πληροφόρηση

 • Γενικές πληροφορίες για το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης σε σχέση με τη συμβουλευτική των νέων
 • Πληροφόρηση για τις διάφορες φάσεις της ριζοσπαστικοποίησης, σημάδια, παράγοντες ρίσκου
 • Πληροφόρηση για τη συσχέτιση και τη διάκριση από τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία.
 • Πληροφόρηση σχετικά με της ριζοσπαστικές ιδεολογίες της Ευρώπης και το ρόλο τους στην ριζοσπαστικοποίηση.

Ανάπτυξη ικανοτήτων

 • Παρεμβατικές τεχνικές με τις οικογένειες και τις κοινότητες για την ενθάρρυνση στη συμμετοχή και στην προστασία σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.
 • Συγκεκριμένες στρατηγικές και τεχνικές για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης: πως να την εμποδίσουν και πως να διακρίνουν υποκινητές.
 • Τεχνικές και στρατηγικές (ατομικές και ομαδικές) για την υλοποίησή τους στο χώρο εργασίας των ομάδων.
 • Ανανέωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών (συναισθηματική νοημοσύνη, επίλυση συγκρούσεων, κοινωνικές ικανότητες, κλπ).
 • Εκπαίδευση σε κοινωνικά δίκτυα ώστε να έρθουν πιο κοντά στην πραγματικότητα.
 • Στρατηγικές και τεχνικές για την ενδυνάμωση των νέων.

Ειδικό εκπαιδευτικό υλικό

 • Εκπαίδευση σε πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης με σκοπό την ανταλλαγή γνώσης.
 • Τεχνικές και υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καθημερινή βάση.
 • Οδηγίες και εγχειρίδια για την ριζοσπαστικοποίηση προσφέροντας μια πρακτική προσέγγιση.
 • Κατάλληλο διδακτικό υλικό (δραστηριότητες, τεχνικές, κλπ).

Άλλες ανάγκες

 • Ενδυνάμωση των νέων. Ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων. Δυνατότητα οργάνωσης δικών τους δραστηριοτήτων (συναυλίες, αγώνες, κλπ)
 • Οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων με την παρουσία θρησκευτικών / πολιτιστικών εκπροσώπων που θα λειτουργούν ως μεσολαβητές.
 • Καλλιτεχνικές δραστηριότητες που να προωθούν τη δημιουργικότατα και την ομαδική εργασία.
 • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και πρωτοβάθμιας περίθαλψης με τη δημιουργία περισσότερων υπηρεσίες που απευθύνονται σε οικογένειες κυρίως για την πρόωρη φροντίδα, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αναφορά.
 • Δημιουργία ενός ανθρώπινου δικτύου επαγγελματιών του χώρου με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και ανταλλαγή εμπειριών.
 • Δημιουργία ανοικτού κοινωνικού διαλόγου μεταξύ πολιτείας και κοινού.