Πρόοδος αναφορικά με το εγχειρίδιο / οδηγό του YCARE.

2016-11-01

Τους τελευταίους μήνες εργαζόμαστε εντατικά στη δημιουργία ενός εγχειριδίου οδηγού για το έργο YCARE. Βασικός στόχος είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο στους σύμβουλους των νέων για την άντληση χρήσιμων πληροφοριών και οδηγιών. Καθώς ολοκληρώνεται η τέταρτη (πρόχειρη) έκδοση θα σας παρουσιάσουμε μια λεπτομερή περιγραφή του περιεχομένου των διάφορων κεφαλαίων του εγχειριδίου.

Οι ανάγκες των επαγγελματιών αποτέλεσαν τον οδηγό για την συγγραφή του. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε και η εμπειρία των εταίρων του έργου για την τελική διαμόρφωση των περιεχομένων του εγχειριδίου. Ειδικότερα:

Στο εισαγωγικό (πρώτο) μέρος περιγράφεται ο ρόλος του συμβούλου καθώς και η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και ριζοσπαστικοποίησης.

Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης. Ξεκινώντας με τον ορισμό, στη συνέχεια αναλύονται αρκετές παράμετροι και παρουσιάζονται απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα.

Παράλληλα στο εγχειρίδιο περιέχονται πληροφορίες στο πως λειτουργούν τα άτομα που προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες. Αναλύονται οργανωτικές δομές, μεμονωμένα άτομα και δίνονται περιγραφές από διάφορες ριζοσπαστικές ιδεολογίες στην Ευρώπη.

Στο τρίτο μέρος παρέχονται πληροφορίες που αναφέρονται σε συγκεκριμένες χώρες. Έχει ενδιαφέρον η διαφοροποίηση που υπάρχει στις διάφορες χώρες όσον αφορά στη ριζοσπαστικοποίηση στην ακροδεξιά, στην άκρα αριστερά και το ριζοσπαστικό Ισλάμ.

Το τέταρτο μέρος τιτλοφορείται “Προσεγγίσεις ενάντια στη ριζοσπαστικοποίηση”. Παρουσιάζονται σε βάθος πληροφορίες για πολιτικές αντι-ριζοσπαστικοποίησης ενώ γίνεται αναφορά σε διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιούνται (όπως έγκαιρη πρόβλεψη, πρόληψη, παρέμβαση και διαφυγή). Ουσιαστικά περιγράφεται γιατί οι διαφορετικές στρατηγικές χρειάζονται ενώ παρουσιάζονται και οι περιορισμοί της κάθε στρατηγικής.

Τέλος στο επόμενο μέρος (πέμπτο) παρουσιάζονται καλές πρακτικές και παραδείγματα από προγράμματα ενάντια στη ριζοσπαστικοποίηση από όλη την Ευρώπη. Να σημειωθεί ότι ενώ το τέταρτο μέρος ακολουθεί μια θεωρητική προσέγγιση, το πέμπτο είναι πιο πρακτικό και περιγράφονται διαδικασίες που έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία. Με κάποιες τροποποιήσεις οι διαδικασίες αυτές μπορούν να υλοποιηθούν και σε άλλες περιπτώσεις.